DE NEDERLANDSE ECONOMENDAG

1 NOVEMBER 2019

DE NEDERLANDSCHE BANK, AMSTERDAM

ECONOMIE OP HET SCHERPST VAN DE SNEDE

Biografieën

Ochtendsessie: Hoe beïnvloedt de toekomstige EU-begroting Nederland?

Gert Jan Koopman

Gert Jan Koopman

Gert Jan Koopman werd in augustus 2018 benoemd tot Directeur-Generaal bij de Europese Commissie en is verantwoordelijk voor de EU-Begroting. De heer Koopman heeft een lange staat van dienst binnen de Europese Commissie, zo was hij verantwoordelijk voor staatssteun binnen het Directoraat-Generaal Concurrentiekracht, directeur bij ‘economische en financiële zaken’ en hoofd van het kabinet van Vicepresident Kinnock. Daarvoor heeft de heer Koopman bij het Centraal Planbureau (CPB) gewerkt. Hij studeerde Economie en Grieks en Latijn aan de universiteit van Amsterdam.

Opening

Prof. dr. Klaas H.W. Knot

Prof. dr. Klaas H.W. Knot

Prof. dr. Klaas H.W. Knot is sinds 1 juli 2011 president van de Nederlandsche Bank (DNB). Als zodanig is hij lid van de Governing Council en de General Council van de Europese Centrale Bank, governor van het Internationaal Monetair Fonds, governor van de Bank for International Settlements en lid van haar Board of Directors, lid van de European Systemic Risk Board, lid van de Financial Stability Board en voorzitter van haar Standing Committee on the Assessment of Vulnerabilities.

Plenaire sessie: Is het kapitalisme toe aan reparatie?

Sandra Phlippen

Sandra Phlippen

Sandra Phlippen is hoofd Nederland bij het economisch bureau van ABN Amro en universitair docent aan de Erasmus School of Economics.

Marieke Blom

Marieke Blom

Marieke Blom is hoofdeconoom bij ING Nederland. Ze studeerde af in Algemene en Monetaire Economie aan de UvA en is deskundige op het gebied van economie, financiën en politiek.

Laura van Geest

Laura van Geest

Laura van Geest is sinds 2013 directeur van het Centraal Planbureau. Ze studeerde economie en bestuurskunde en bekleedde diverse managementfuncties bij het Ministerie van Financiën.

Bas Jacobs

Bas Jacobs

Bas Jacobs is de Sijbren Cnossen hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam sinds 2018. Hij is hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit sinds 2007. Bovendien is hij academisch directeur van de Master Policy Economics en het Executive Program in Policy Economics. Jacobs doet onderzoek op het terrein van openbare financiën, optimale belastingheffing, welvaartseconomie, macro-economie, onderwijseconomie en arbeidseconomie.

Beleid-A1: (On)gelijke kansen in Nederland?

Michiel Boots

Michiel Boots

Michiel Boots is Chief Economist en tevens directeur Algemene Economische Politiek bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Na een studie Nederlands Recht in Leiden, gevolgd door een masteropleiding Legal Research in Oxford, begon hij zijn loopbaan als advocaat, waar hij onder meer op het gebied van mededingingsrecht werkte. Van 2003 tot 2014 was Michiel Boots werkzaam bij de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën, onder andere in de functie van hoofd Financiële Stabiliteit en plaatsvervangend directeur Financiële Markten. Voordat hij Chief Economist werd was hij raadadviseur van de minister-president, waar hij verantwoordelijk was voor de terreinen economie en bedrijfslevenbeleid.

Jelle Zwetsloot

Jelle Zwetsloot

Jelle Zwetsloot is onderzoeker arbeidsmarkt en onderwijs bij SEO. Hij is gespecialiseerd in het verrichten van micro-econometrische analyses en het werken met grote administratieve databestanden. Naast kwantitatief onderzoek heeft Jelle ervaring met het doen van wetenschappelijke literatuurstudies en het houden van interviews. Zo voerde hij gesprekken met verschillende HR-managers over knelpunten in het personeelsbeleid. Jelle heeft in juli 2016 de master Economics aan de Vrije Universiteit Amsterdam cum laude afgerond. Jelle schreef zijn masterscriptie als stagiair bij het Centraal Planbureau. Daar heeft hij onderzoek gedaan naar de opstapfunctie van een tijdelijke naar een vaste baan voor werklozen.

Bas ter Weel

Bas ter Weel

Bas ter Weel is directeur van SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoeksinteresse bevindt zich op het terrein van de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, pensioenen, zorg en het onderwijs. Naast zijn werk bij SEO is hij onder andere kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER), bestuurslid van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) en co-editor van De Economist. Van 2007 tot 2016 was hij werkzaam bij het Centraal Planbureau, onder andere in de functie van onderdirecteur. Bas ter Weel heeft economie gestudeerd aan de Universiteit Maastricht en is daar in 2002 gepromoveerd.

Egbert Jongen

Egbert Jongen

Egbert Jongen is Programmaleider Arbeid bij het Centraal Planbureau en Universitair Hoofddocent aan de Universiteit van Leiden. De focus van zijn onderzoek is arbeidseconomie en economie van de publieke sector. Hij behaalde zijn masters’ diploma Algemene Economie aan de Universiteit Maastricht (cum laude) en promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op het belasting- en uitkeringsstelsel en op arbeidsmarktbeleid. Hij was recentelijk projectleider van het MICSIM project, de bouw van een microsimulatiemodel voor de analyse van veranderingen in het belasting- en uitkeringsstelsel in Nederland.

Beleid-A2: Monetaire beleidsruimte

Niels Gilbert

Niels Gilbert

Niels Gilbert is senior econoom bij De Nederlandsche Bank, waar hij onder andere de monetaire beleidsvoorbereiding coördineert. Daarnaast rondde hij onlangs zijn promotieonderzoek naar monetaire- en budgettaire integratie in Europa af.

Bas Jacobs

Bas Jacobs

Bas Jacobs is de Sijbren Cnossen hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam sinds 2018. Hij is hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit sinds 2007. Bovendien is hij academisch directeur van de Master Policy Economics en het Executive Program in Policy Economics. Jacobs doet onderzoek op het terrein van openbare financiën, optimale belastingheffing, welvaartseconomie, macro-economie, onderwijseconomie en arbeidseconomie.

Ester Barendregt

Ester Barendregt

Ester Barendregt is hoofd Nederlandse economie bij RaboResearch. Zij is sinds 2015 werkzaam bij Rabobank. Daarvoor werkte zij bij het ministerie van Financiën en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Ze volgde een masteropleiding Internationale Economie aan de Universiteit van Maastricht.

Christiaan Pattipeilohy

Christiaan Pattipeilohy

Christiaan Pattipeilohy werkt vanaf 2007 bij de divisie Economisch Beleid en Onderzoek van De Nederlandsche Bank, vanaf 2014 als afdelingshoofd Monetair beleid. Hij is lid van het ESCB Monetary Policy Committee dat de Raad van Bestuur van de ECB ondersteunt bij de voorbereiding van monetaire-beleidsvergaderingen.

Beleid-A3: De nalatenschap van Jan Tinbergen

Henk Don

Henk Don

Dr. Henk Don is bestuurslid van de ACM. Vanaf 1978 werkte hij bij het Centraal Planbureau (CPB), waar hij van 1994 tot 2006 directeur was. Naast zijn werkzaamheden bij het CPB is hij deeltijdhoogleraar economie geweest aan de Universiteit van Amsterdam en bijzonder hoogleraar Econometrie en Economisch Beleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanaf 1 oktober 2009 tot de start van de Autoriteit Consument & Markt was hij lid van de Raad van Bestuur van de NMa. Henk Don is auteur van een artikel over de invloed van Jan Tinbergen op het economisch beleid in Nederland.

Marcel Boumans

Marcel Boumans

Prof. Dr. Ir. Marcel Boumans is Pierson Hoogleraar Geschiedenis van de Economische Wetenschap aan de Universiteit Utrecht. Zijn belangrijkste onderzoeksfocus ligt op het begrijpen van empirische onderzoekspraktijken in de economie. Hij is vooral geïnteresseerd in meet- en modelleringsmethodologieën en de rol van wiskunde in de sociale wetenschappen. Omdat modellen niet compleet zijn als bronnen van kennis voor wetenschappen buiten het laboratorium, zijn aanvullende oordelen van deskundigen nodig. Zijn meest recente onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een methodologie voor expertkennis. Het werk van Tinbergen is meermalen relevant gebleken voor zijn onderzoek naar al deze aspecten van economisch onderzoek.

Erwin Dekker

Erwin Dekker

dr. Erwin Dekker is postdoctoraal onderzoeker aan de Erasmus School of Economics waar hij werkt aan de intellectuele biografie van Nobelprijswinnaar en Nederlandse econoom Jan Tinbergen. Hij is ook universitair docent culturele economie aan de Erasmus School of History, Culture and Communication en was post-doctoraal fellow aan de afdeling Economie van George Mason University. Hij publiceerde onlangs ‘The Viennese students of Civilization’ (2016) bij Cambridge University Press. Zijn onderzoek richt zich op de kruising van kunst en cultuur met economie. Hij heeft gepubliceerd op het gebied van culturele economie, economische methodologie en intellectuele geschiedenis, en hij doet momenteel onderzoek naar de morele kaders die markten ondersteunen.

Beleid-A4: Kansen en risico’s van de Libra

Michiel Bijlsma

Michiel Bijlsma

Michiel Bijlsma is hoofd betalingsverkeer bij De Nederlandsche Bank. Daarvoor was hij hoofd van de afdeling marktordening bij het Centraal Planbureau en werkte hij bij de Autoriteit Consument en Markt. Zijn interesses liggen op het vlak van financiële markten, mededinging en regulering, gezondheidszorg en netwerk industrieën. Hij publiceerde onder andere in de Rand Journal of Economics en de Journal of Public Economics. Hij behaalde zijn PhD in de theoretische natuurkunde aan de Universiteit Utrecht.

Teunis Brosens

Teunis Brosens

Drs. Teunis Brosens is Lead Economist for Digital Finance and Regulation bij ING. Hij bestudeert trends in digitale financiën en hun regelgeving, waaronder digitale valuta’s, gegevens en platforms. Hij begon zijn carrière bij de Nederlandse centrale bank en werkt sinds 2010 bij ING. Teunis behaalde een master diploma in zowel Economie als Wetenschapsfilosofie aan Tilburg University.

Theon van Dijk

Theon van Dijk

dr. Theon van Dijk is Chief Economist bij de Autoriteit Consument &Markt (ACM). Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring als expert in de economie van het mededingingsrecht en intellectueel eigendom. Theon heeft veel gepubliceerd op het gebied van industriële economie, concurrentiebeleid en intellectueel eigendom.

Arnoud Boot

Arnoud Boot

prof. dr. Arnoud Boot is hoogleraar Corporate Finance and Financial Markets aan de Universiteit van Amsterdam en fellow van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In zijn werk richt Arnoud Boot zich op de brede kwestie van ‘financialisering van de samenleving’. Hoe moeten we, in enge zin, de financiële sector bekijken en reguleren? In bredere zin, hoe beïnvloedt de toenemende nadruk op financiële maatregelen (bijvoorbeeld aandeelhouderswaarde, prijsgegevens van financiële markten, vaak financiële prestatiemaatstaven) de besluitvorming in het algemeen. Leidt het tot meer bijziende en / of opportunistische besluitvorming? Kunnen we een inschatting maken van de impact die AI en fintech hebben op de financiële dienstverlening?

Beleid-B1: Kredietverlening en misallocatie van kapitaal

Jante Parlevliet

Jante Parlevliet

Jante Parlevliet is afdelingshoofd Algemeen Economisch Beleid bij De Nederlandsche Bank (DNB), waar zij eerder zes jaar als econoom werkzaam was. Hiervoor werkte zij als beleidseconoom bij de Sociaal-Economische Raad en bij de OESO in Parijs. Ze studeerde in 2008 cum laude af in de algemene economie, en in 2005 in de internationale betrekkingen, beiden aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel werkt ze aan dezelfde universiteit naast haar werkzaamheden bij DNB aan een academisch proefschrift, met een focus op de politieke economie en de economische impact van economische hervormingen in de EMU.

Menno Middeldorp

Menno Middeldorp

Menno Middeldorp is hoofdeconoom bij Rabobank. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van economie en financiële markten. Eerder werkte hij als beleggingsstrateeg bij APG, de vermogensbeheerder van pensioenfonds ABP, bij de Bank of England en bij de New York Fed. Hij is gepromoveerd aan Universiteit Utrecht.

Karen van der Wiel

Karen van der Wiel

Karen van der Wiel is programmaleider Financiële Markten bij het CPB, waar ze met haar team werkt aan verschillende beleidsrelevante onderzoeksthema’s. De nadruk ligt op dit moment op ‘de rol van de overheid bij bedrijfsfinanciering’ en ‘cycliciteit op de woningmarkt’. Verder is ze verantwoordelijk voor de jaarlijkse risicorapportage Financiële Markten voor de Tweede Kamer. Hiervoor hield zij zich bezig met de thema’s onderwijs en wetenschap binnen het CPB.

Jasper de Winter

Jasper de Winter

Jasper de Winter is senior econoom op de afdeling Econometrie & Modellen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Hij houdt zich momenteel vooral bezig met het analyseren van de financiële huishouding van het Nederlandse bedrijfsleven en het verfijnen van het modelinstrumentarium voor het monitoren van de Nederlandse economie. Binnen DNB werkte hij eerder op de afdelingen Monetair Beleid en Algemeen Economisch Beleid en daarvoor als onderzoeker bij SEO Economisch Onderzoek. Hij is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit.

Beleid-B2: ESB-sessie: De toekomst van ontwikkelingshulp

Ward Rougoor

Ward Rougoor

Ward Rougoor is senior onderzoeker bij SEO Economisch Onderzoek. Hij evalueert internationale ontwikkelingsprogramma’s en adviseert overheden bij financieringsvraagstukken rondom ontwikkelingssamenwerking, handel en investeringen. Ward studeerde internationale economie met een specialisatie in globalisation and development.

Natasja van der Geest

Natasja van der Geest

Natasja van der Geest werkt bij de Eenheid Strategische Advisering van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Haar expertise ligt op het gebied van economische ontwikkeling. Eerder was ze werkzaam voor SNV Bolivia, de Wereldbank, het Consulaat-Generaal in Guangzhou, China, en Economische Zaken Amsterdam. Ze heeft economie en Europese Studies gestudeerd aan de UvA en Columbia University.

Robert Lensink

Robert Lensink

Robert Lensink is hoogleraar Finance en Ontwikkelingseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University & Research. Hij is een ontwikkelingseconoom met veel ervaring in veldonderzoek, inclusief impact evaluaties, met een focus op microfinanciering in de breedste zin van het woord.

Jasper Lukkezen

Jasper Lukkezen

Jasper Lukkezen is sinds 2016 hoofdredacteur van economenvakblad ESB en is universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Ook schrijft hij wekelijkst een column voor het Financieel Dagblad.

Beleid-B3: Beloning van arbeid

Daniël Waagmeester

Daniël Waagmeester

Daniël Waagmeester is directeur Arbeidsmarkt en Sociaal Economische Aangelegenheden (ASEA) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder vervulde hij diverse functies bij KPMG, bij het ministerie van Financiën en bij het Centraal Planbureau. Daniël Waagmeester studeerde Algemene Economie aan de Universiteit van Amsterdam en hij behaalde een Master of Science in Economics aan de London School of Economics.

Paul de Beer

Paul de Beer

Paul de Beer is sinds 2003 bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen (Henri Polak-leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoeker bij het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies-Hugo Sinzheimer Instituut (AIAS-HSI, UvA). Sinds 1 januari 2011 is hij wetenschappelijk directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging: de Burcht. Daarvoor werkte hij bij de WRR, het SCP en de Wiardi Beckman Stichting (het wetenschappelijk bureau van de PvdA). Paul de Beer is gepromoveerd in de econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bas van der Klaauw

Bas van der Klaauw

Bas van der Klaauw is professor in beleidsevaluatie aan de VU, met specifiek aandacht voor arbeid, onderwijs en gezondheid. Hij coördineert de master economie en maakt voor zijn onderzoek gebruik van een Vici-beurs van NWO. Hij heeft associaties met het Tinbergen Instituut, IZA Bonn en CEPR-Londen. Voor zijn onderzoek werk hij veel samen met publieke instellingen zoals UWV, de gemeente Amsterdam, middelbare scholen en de belastingdienst.

Marcel Canoy

Marcel Canoy

Marcel Canoy is twee dagen in de week adviseur van de ACM. Daarnaast is hij verbonden aan de Erasmus School of Accounting and Assurance. Hij is gepromoveerd econoom en heeft o.a. gewerkt aan de Universiteit van Tilburg, als Chief Economist bij Ecorys en bij het CPB. Ook was hij economisch adviseur bij de denktank van de voormalige voorzitter van de Europese Commissie Barroso. Onlangs publiceerde Canoy een boek over de Rabobank, getiteld: “De bank van goede bedoelingen’.

Beleid-B4: Spanning op de woningmarkt

Arnoud Vlak

Arnoud Vlak

Arnoud Vlak is directeur van Public Value, een adviesorganisatie die zich specifiek toelegt op de vraag hoe met de bedrijfsmatige inzet van vastgoed maatschappelijke doelstellingen ’t best kunnen worden gediend. Na te zijn opgeleid als jurist heeft Arnoud een brede ervaring opgebouwd door over een periode van ruim 30 jaar in tal van vastgoed-gerelateerde beleids-, management- en directiefuncties aan dit vraagstuk te werken. Bovendien was hij een aantal jaren als lector Maatschappelijk Vastgoed verbonden aan de Hogeschool Rotterdam. Arnoud was hoofdauteur van de door PBL in 2017 uitgebrachte beleidsstudie “Perspectieven voor het middensegment van de woningmarkt”.

Esther Agricola

Esther Agricola

Esther Agricola is directeur Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam. Daarvoor was ze hoofd van het Bureau Monumenten en Archeologie (BMA). Ook leidde ze zes jaar het kenniscentrum stedelijke vernieuwing KEI in Rotterdam. KEI is een landelijke organisatie die zich bezig houdt met de aanpak van herstructureringswijken. Ze is lid van verschillende commissies en besturen die zich bezighouden met het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit en ontwerp.

Frank van Blokland

Frank van Blokland

Frank van Blokland is sinds 2002 directeur van IVBN. Missie van IVBN is het bevorderen van het investeringsklimaat in Nederlands vastgoed. Daarvoor werkte hij als secretaris Economische en Europese zaken bij de Vereniging voor het Grootbedrijf in de Bouw en was hij algemeen secretaris van de noordelijke werkgevers-organisatie VNO-NCW en hoofd economische zaken van de gemeente Groningen.

Marc Hanou

Marc Hanou

Marc Hanou (1967) ging geografie studeren nadat zijn aardrijkskundeleraar een bevlogen verhaal hield over al die stokbroden die elke dag Parijs in moesten. Begon als onderzoeker bij de Rijksplanologische Dienst, werd adviseur van B&W van Amsterdam over de grote ruimtelijke projecten zoals IJburg en Noord-Zuidlijn, was verantwoordelijk voor het Ontwikkelingsbeeld 2040 van de Metropoolregio Amsterdam. Hij maakte de eerste structuurvisie van Noord-Holland en de eerste gebiedsagenda Noord-Holland | Flevoland | Utrecht, en was hoofd Ruimtelijk Beleid bij de gemeente Haarlem. Marc is nu sectorhoofd Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit bij het Planbureau voor de Leefomgeving.

Beleid-B5: Een flexibel pensioen voor iedereen?

Ilja Boelaars

Ilja Boelaars

Ilja Boelaars is promovendus op de afdeling economie en docent financiën aan de universiteit van Chicago. Zijn interesse gaat vooral uit naar financieel risicobeheer, verzekeringen en pensioenen en openbare economie en beleid. Boelaars blogt regelmatig voor RTL Z, een Nederlands financieel nieuwsstation, en hij heeft een groot aantal bijdragen aan de media geleverd over pensioenhervorming en aanverwante onderwerpen.

Bas Werker

Bas Werker

Bas Werker is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Hij doet onderzoek naar verschillende gebieden in activaprijzen en asymptotische statistieken. In het verleden was hij verbonden aan de Université de Sciences Sociales in Toulouse en de Université Libre de Bruxelles (ECARES). Hij is fellow van de Society for Financial Econometrics en Netspar-coördinator van onderzoekers. Bas Werker is ook auteur van de Tilburg Finance Tool.

Coen Teulings

Coen Teulings

Coen Teulings (1958) is vanaf 1 januari 2018 Universiteitshoogleraar van Universiteit Utrecht en was van 2013-2017 verbonden aan de University of Cambridge en van 2004-2017 part-time verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was van 2006 tot mei 2013 directeur van het Centraal Planbureau. Teulings was adviseur bij Netspar, onderzoeksnetwerk voor vergrijzing en pensioenproblematiek en kroonlid van de SER.

Peter Zwaneveld

Peter Zwaneveld

Peter Zwaneveld is programmaleider Pensioenen bij het Centraal Planbureau

KVS Tinbergen lecture Prof. Lawrence Katz the race between education and technology revisited

Lawrence Katz

Lawrence Katz

Lawrence F. Katz is de Elisabeth Allison hoogleraar economie aan de Harvard University en verbonden aan het National Bureau of Economic Research (NBER). Zijn onderzoek richt zich op vraagstukken in arbeidseconomie en de economie van sociale problemen. Hij is de auteur (met Claudia Goldin) van The Race Between Education and Technology (Harvard University Press, 2008), een geschiedenis van Amerikaanse economische ongelijkheid en de rol van technologische verandering en het tempo van educatieve vooruitgang bij het beïnvloeden van de loonstructuur.

Katz heeft ook de effecten van buurtarmoede op gezinnen met lage inkomens bestudeerd als de belangrijkste onderzoeker van de langetermijnevaluatie van het Moving to Opportunity-programma, een gerandomiseerd experiment voor woningmobiliteit. Professor Katz is sinds 1991 redacteur van het Quarterly Journal of Economics en diende als Chief Economist van het Amerikaanse ministerie van Arbeid voor 1993 en 1994. Hij is de co-wetenschappelijk directeur van J-PAL North America, voormalig voorzitter van de Society of Labour Economists, en is verkozen tot fellow van de National Academy of Sciences, American Academy of Arts and Sciences, de Econometric Society en de Society of Labour Economists. Katz is lid van de Boards of the Russell Sage Foundation en MDRC. Hij studeerde in 1981 af aan de Universiteit van Californië in Berkeley en behaalde zijn Ph.D. in Economie van het Massachusetts Institute of Technology in 1985.